Zasady zdalnego nauczania

w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie.

w oparciu o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859 i 1870)

obowiązujące od 09 listopada do 29 listopada 2020r

ograniczające funkcjonowanie szkoły

 1. W klasach od I-III zostają zawieszone zajęcia stacjonarne a nauka będzie odbywać się w trybie zdalnym od 09 listopada do 29 listopada 2020 r.
 2. Przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych w klasach IV-VIII do dnia 29 listopada 2020 r.
 3. Wszystkie zajęcia objęte ramowym planem nauczania dla klas I-VIII będą odbywać się zdalnie przy użyciu platformy Teams (w razie wystąpienia trudności technicznych dopuszcza się korzystanie z aplikacji Zoom oraz innych dostępnych platform i aplikacji po uzgodnieniu z rodzicami i dyrektorem szkoły).
 4. Zajęcia zdalne prowadzone są w czasie rzeczywistym według obowiązującego (od 02 września 2020r.) planu lekcji dla klas I-VIII. Lekcja online trwa 30 minut + 15 minut do dyspozycji uczniów (pytania, konsultacje)
 5. Każdy z uczniów przejdzie na formę zdalnego nauczania,  jaka została wypracowana wcześniej z nauczycielem przy uwzględnieniu jego możliwości wyposażenia w sprzęt komputerowy, a wszelkie trudności z tym związane na bieżąco będą zgłaszane wychowawcom klas.
 6. Wychowawcy klas podejmą działania mające na celu rozwiązywanie problemów sprzętowych:
  • powiadomią o trudnościach dyrektora,
  • pomagają w procesie pozyskania sprzętu z zasobów szkolnych,
  • monitorują proces rozwiązania problemu do czasu rozwiązania, powiadamiając dyrektora
 1. Uczniowie odbywający naukę na odległość mają prawo do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej – zajęcia specjalistyczne.
 2. Komunikacja z Rodzicami odbywa się przez e-dziennik (LIBRUS SYNERGIA), w sytuacji, kiedy nie możemy skorzystać z przyjętej aplikacji kontaktujemy się e-maile służbowe nauczycieli, ewentualnie telefonicznie - wychowawca klasy lub dyrektor szkoły.
 3. Dla uczniów niepełnosprawnych zajęcia mogą być zorganizowane stacjonarnie w szkole (w tym zajęcia rewalidacyjne) w porozumieniu z rodzicami.
 4. Dla uczniów klasy VIII w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych po uzgodnieniu z rodzicami i uwzględnieniu przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających ze stanu epidemii istnieje możliwość zorganizowania konsultacji indywidualnych lub w małych grupach z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty.
 5. Nauka i opieka dla dzieci w oddziale przedszkolnym oraz punkcie przedszkolnym pozostaje bez zmian, odbywa się w trybie stacjonarnym.

Od 09 listopada 2020 drzwi budynku szkoły są zamknięte, ograniczamy do minimum przebywanie na terenie osób trzecich. Prosimy o korzystanie z dzwonka ewentualnie telefonu 24 2821348.

Przedziały procentowe w ocenianiu prac pisemnych uczniów  klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Bedlnie obowiązujące od 01.09.2020r

bez dostosowania wymagań

Procent Ocena 
 0-35%  niedostateczny
 36%-54% dopuszczający 
55%-74%  dostateczny 
 75%-89%  dobry
 90%-95%  bardzo dobry
 96%-100%  celujący

I. ZASADY OGÓLNE

 

 1. Zapisy zawarte w poniższym regulaminie są zgodne z wytycznymi MEN, MZ oraz GIS wydanymi dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od września 2020 roku.
 2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 3. Nakaz zakrywania ust i nosa (maseczki ochronne) obowiązuje w przestrzeni wspólnej szkoły – podczas wejścia do szkoły, w szatniach, na korytarzu szkolnym, w bibliotece.
 4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz starsi uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 5. Rodzice/opiekunowie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych mogą wejść z nimi do budynku szkoły – obowiązuje dezynfekcja rąk oraz zasłanianie ust i nosa.
 6. Opiekunowie odprowadzający dzieci ze szkoły i je odbierający mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej, którym jest wydzielony obszar części piwnicznej oznaczony żółtą taśmą, zobowiązani są oni zachować poniższe zasady:
  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  2. dystans od kolejnego opiekuna z z dzieckiem/dziećmi minimum 1,5 m.
  3. dystans od pracowników szkoły minimum 1,5 m.
  4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli ( stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk),
 7. Zaleca się dowożenie uczniów do szkoły własnym transportem.
 8. Rodzic/opiekun nie wchodzi do szkoły bez uzasadnionej przyczyny, w szczególnych przypadkach uzgadnia wejście z dyrektorem szkoły lub wychowawcą klasy.
 9. Komunikacja z rodzicami/opiekunami ucznia odbywać się powinna poprzez telefon lub pocztę e-mail.
 10. Szkoła nie zapewnia posiłków ani napojów ( herbaty) podczas pobytu ucznia w szkole ( wyjątek stanowią uczniowie dożywiani przez GOPS)
 11. Przerwy śródlekcyjne mogą odbywać się na świeżym powietrzu adekwatnie do warunków pogodowych i za pozwoleniem nauczycieli dyżurujących.

 

II. ZASADY PRZYCHODZENIA UCZNIÓW DO SZKOŁY

 Wchodzenie uczniów do szkoły będzie się odbywało według poniższego porządku:

 1. pomiar temperatury ciała przy wejściu do budynku,
 2. dezynfekcja rąk,
 3. przejście do szatni, zmiana obuwia,
 4. umycie rąk w toalecie szkolnej,
 5. udanie się pod wyznaczoną sale lekcyjną,

Gdzie złożyć dokumenty w celu uzyskania WOjEWODZKICH KART DLA RODZIN WIELODZIETNYCH? Kliknij aby zapoznać się z broszurą.

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych od 01 stycznia 2019 roku pełni Pani Dorota Wiosetek - Kancelaria Prawnicza w Kutnie, Aleje ZHP 3/21 tel. 603 914 003, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.