Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje,  że do  30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.

Pomoc będzie przysługiwała rodzinie:

 • w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;
 • w której co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
 • w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • w której łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
 • która nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Całodobowy telefon zaufania i czat internetowy dla dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie

Kuratorium Oświaty w Łodzi informuje, iż z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka  w odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży został uruchomiony całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12 oraz dedykowany młodym ludziom czat internetowy. Oba kanały komunikacji udzielają młodym osobom w kryzysie wsparcia i pomocy psychologicznej. Szczegóły w załączonym liście otrzymanym z Biura Rzecznika Praw Dziecka.

List Rzecznika Praw Dziecka do dyrektorów szkół. Plik do pobrania (skan dokumentu)

Link do informacji o Dziecięcym Telefonie Zaufania na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka

Zasady zdalnego nauczania obowiązujące w klasach V-VIII

Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie.

Obowiązujące od 26 października do 08 listopada 2020r

 1. Wszystkie zajęcia objęte ramowym planem nauczania będą odbywać się zdalnie przy użyciu platformy Teams (w razie wystąpienia trudności technicznych dopuszcza się korzystanie z aplikacji Zoom).
 2. Zajęcia zdalne prowadzone są w czasie rzeczywistym.według obowiązującego (od 02 września 2020r.) planu lekcji
 • lekcja online trwa 30 minut + 15 minut do dyspozycji uczniów (pytania, konsultacje)
 1. Każdy z uczniów przejdzie na formę zdalnego nauczania,  jaka została wypracowana wcześniej z nauczycielem przy uwzględnieniu jego możliwości wyposażenia w sprzęt komputerowy, a wszelkie trudności z tym związane na bieżąco będą zgłaszane wychowawcom klas.
 2. Wychowawcy klas podejmą działania mające na celu rozwiązywanie problemów sprzętowych:
 • powiadomią o trudnościach dyrektora,
 • pomagają w procesie pozyskania sprzętu z zasobów szkolnych,
 • monitorują proces rozwiązania problemu do czasu rozwiązania, powiadamiając dyrektora,
 1. Uczniowie odbywający naukę na odległość mają prawo do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej – zajęcia specjalistyczne
 1. Zajęcia specjalistyczne prowadzone są w trybie zdalnym.
 1. Uczniowie klasy IV zgodnie z §1 p.4 ppkt.e Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dn. 23 października 2020 realizują zajęcia stacjonarnie tj. w szkole .

01 akademia

Informujemy rodziców uczniów o możliwości skorzystania z nowej serii zajęć w Centrum Nauki i Techniki EC1 - odbywającej się w soboty Naukowej Akademii CNiT EC1.

Przez cztery soboty uczestnicy spotkają się w Centrum Nauki i Techniki EC1, gdzie pod fachową opieką spędzą wolny czas na mądrej i różnorodnej zabawie. Powstaną trzy grupy wiekowe, dzięki czemu  zajęcia zostaną dostosowane do możliwości i oczekiwań dzieci i młodzieży. Zajęcia odbędą się 10, 17, 24 października oraz 7 listopada 2020 r.

TEMATY ZAJĘĆ DLA TRZECH GRUP WIEKOWYCH (PAŹDZIERNIK 2020 R.)
• 6-9 lat: Co w trawie bzyczy? Pszczoły i inne owady
• 9-13 lat: Poznajemy Układ Słoneczny
• 13-16 lat: Maszyna Goldberga

Szczegółowe informacje można znaleźć w załączonym pliku PDF.